Güneş Paneli İthalatında yeni dönem ve sorunlar..

Bildiğiniz üzere iyi ve güzel olanı bir şekilde engellemek bizde olmazsa olmaz, bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı güneş enerjisi konusunda geri kalmamak için bir tebliğ yayınladı ve ortalıkta bir bilgi kirliliği başladı. Kimi panel fiyatları %100 artı derken kimi ise %18 yerine %8 avantaj var gibi söylemler ile ortalığı karıştırmakta, peki işin doğrusu nedir?

Ekonomi Bakanlığı’nın İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ’i (Tebliğ no: 2015/9) Resmi Gazete’de yayınlandı ve Türkiye, güneş paneli ithalatına yönelik gözetim uygulamasını başlatmış oldu. Tebliğ; güneş paneli ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslardan oluşuyor. Gözetime tabi ürünün, “Güneş pili (solar) (bir modül hâlinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın) (Yalnız güneş panelleri)” şeklinde açıklandığı tebliğe göre, yüksek vergi ödemek zorunda kalmadan güneş paneli ithal etmek isteyen bir firmanın, Ekonomi Bakanlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) verilecek gözetim belgesine sahip olması gerekecek. Gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresi tarafından aranacak gözetim belgesi:

– 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecek,

– Belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmeyecek,

– Altı aylığına verilecek,

– Bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek.

Güneş paneli ihracatında şu an için uygulanan vergi kilogram başına 10 dolar olarak belirlenmiş durumda. Gözetim uygulamasının devreye girmesinden sonra, gözetim ve teşvik belgesi olmayanlar, ekipmanlarını kilogram başına 35 dolar + KDV ödeyerek ülkeye sokabilecekler. Güneş paneli ithalatına gözetim uygulanmasını öngören tebliğ, yayınlanma tarihini izleyen 30. gün (19 Aralık 2015 itibarıyla) yürürlüğe girecek.

solar-money-mountain

Konu ile ilgili Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) bir duyuru metni yayınladı. Umarız çabaları bir sonuç verir. Metin aynen şu şekilde:
“Ekonomi Bakanlığı’ndan,19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/9 no’lu tebliğ ile 8541.40.90.00.11 G.T.İ.P. numaralı solar panel ve hücre ithalatına gözetim uygulaması getirilmiştir. Tebliğ gereğince, Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenecek ‘Gözetim Belgesi’nin’ 19 Aralık 2015 tarihinden itibaren gümrük beyannamesine eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen sürede gözetim belgesinin alınmaması durumunda Birim Gümrük Kıymeti kg başına 35 ABD doları üzerinden hesaplanacaktır.

Bu uygulama ile güneş enerjisi santrallerinin (GES) yatırım maliyetlerinin % 30-35 oranında artacağı öngörülmektedir. Bu biçimde yapay olarak artan maliyetler, emekleme aşamasında olan güneş enerjisi sektöründe sağlıklı rekabet ortamını olumsuz etkileyip, sektörün değer zincirinin bütün halkalarına önemli bir darbe vuracaktır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151119-35.htm

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/9)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki Formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

İnceleme

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibarıyla sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanı veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.